Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Witolda Lutosławskiego w Zambrowie

Państwowa Szkoła Muzyczna  I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.                  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wyjściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełno sprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zawarte na stronie oraz ich forma były dostosowane i zgodne z zasadami dostępności. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest administrator strony Adam Januszkiewicz.

Adres poczty elektronicznej:kierownik@psmzambrow.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 86 271 30 91

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz w przypadku odmowy realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną, do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie.

Adres: Aleja Wojska Polskiego 4, 18-300 Zambrów
E-mail: psm.zambrow@wp.pl
Telefon: +48 86 271 30 91

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

Siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie znajduje się w 2 budynkach przy Alei Wojska Polskiego 4. Odległość do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej lub PKS wynosi około 70 metrów. W podwórku szkoły znajduje się parking gdzie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Opis ogólny budynków

 • Do głównego wejścia do budynku nr 1 od Alei Wojska Polskiego prowadzą schody.
  Brak podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych ruchowo.
  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidzące i słabo widzące.
 • Do budynku nr 2, który znajduje się w podwórku szkoły, prowadzi wejście od strony parkingu zapewniające dostępność osobom niepełnosprawnym ruchowo.
  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidzące i słabo widzące.
  Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku znajduje się winda co zapewnia pełną dostępność osobom niepełnosprawnym ruchowo

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym                 i psem przewodnikiem.

Sala koncertowa znajduje się na I piętrze i jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W obiekcie są toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 • Budynki szkolne połączone są na poziomie parteru i I piętra.

 

 

 

Komentarz postu

Adres email nie będzie publikowany.

© 2015 Arcynet.pl