ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Środki przeznaczone na remont części budynku PSM i wykonanie ogrodzenia

 

 

Niniejszym informuję, iż w dniu 10 czerwca 2021 r., zostało ogłoszone postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont części budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Zambrowie oraz wykonanie ogrodzenia”.

Dokumentacja  postępowania  jest dostępna TUTAJ:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33c8bbd0-326a-4ec4-b119-01260eab9408

 

               Krzysztof Witkowski


 

2021_Plan zamówień publicznych


 

Wybór najkorzystniejszej oferty – 20.12.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  oraz unieważnieniu postępowania – 09.12.2020

Zaproszenie do składania ofert – instrumenty muzyczne
Załącznik nr 1; 2 ; 3 do zaproszenia

Załącznik nr 4 – Projekt Umowy

 


 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.11.2020r


 

Dokumentacja przetargowa na dzień  26.10.2020r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy PSMZP012020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020 S 192-461590 – sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 21.10.2020

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_zestaw nr 2 – 21.10.2020

SIWZ Dostawa instrumentów muzycznych_21.10.2020 – Zmiana 2


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy PSMZP012020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020 S 192-461590 – sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

SIWZ Dostawa instrumentów muzycznych_09.10.2020_Zmiana 1 – format pliku .doc

SIWZ Dostawa instrumentów muzycznych_09.10.2020_Zmiana 1 – format pliku .pdf

Zmiana treści SIWZ_zestaw nr 1 – 09.10.2020 – format pliku .docx

Zmiana treści SIWZ_zestaw nr 1 – 09.10.2020 – format pliku .pdf

 

Dokumentacja przetargowa na dzień  05.10.2020r

Informacja – Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o nr sprawy: PSM/ZP/01/2020 na realizacje zamówienia pn.: „Dostawa instrumentów muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 192-461590
SIWZ Dostawa instrumentów muzycznych_02.10.2020 – wersja edytowalna
SIWZ Dostawa instrumentów muzycznych_02.10.2020 – wersja w formacie pdf
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) – wersja w formacie pdf
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) – wersja w formacie xml
Klucz publiczny potrzebny do zaszyfrowania ofert D_ee45d057-7984-4607-94dd-19cc3953cf9c

Identyfikator postępowania: ee45d057-7984-4607-94dd-19cc3953cf9c


 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 8.04.2019r.

Informacja z otwarcia ofert – 5.03.2019r.

 


Dokumentacja na dzień 26.02.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 26.02.2019
Zmiana nr 3 treści SIWZ – 26.02.2019

SIWZ Zambrów – 26.02.2019
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wykaz dokumentacji technicznej – 26.02.201

K.    Projekt wykonawczy PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
K1. Cześć opisowa
Załącznik nr 12.2 – K1. Opis

K2. Część rysunkowa
1.     Plan sytuacyjny

Załącznik nr 12.2 – K2. rys 1 plan sytuacyjny
2.     Profil kanalizacji sanitarnej
Załącznik nr 12.2 – K2. rys. 2 profil ks
3.     Studzienka kanalizacyjna ø1000
Załącznik nr 12.2 – K2. rys. 3 studnia 1,0m
4.     Studzienka kanalizacyjna ø1000 kaskadowa
Załącznik nr 12.2 – K2. rys. 4 studnia 1,0m kaskada
5.     Studnia rewizyjna ø425
Załącznik nr 12.2 – K2. rys. 5 studnia 425mm

L.    Projekt wykonawczy INSTALACJI SANITARNYCH (wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej)
L1. Cześć opisowa
Załącznik nr 12.2 – L1. Opis w-k
L2. Część rysunkowa
1.     Plan sytuacyjny
Załącznik nr 12.2 – L2. rys. 1 sytuacja
2.     Rzut piwnic instalacji wod. kan
Załącznik nr 12.2 – L2. rys. 2 rzut piwnicy
3.     Rzut parteru instalacji wod. kan.
Załącznik nr 12.2 – L2. rys. 3 rzut parteru
4.     Rozwinięcie leżaków kanalizacyjnych
Załącznik nr 12.2 – L2. rys. 4 rozwinięcie leżaków
5.     Rozwinięcie leżaków kanalizacyjnych
Załącznik nr 12.2 – L2. rys. 5 rozwinięcie leżaków
6.     Schemat wlotu zimnej wody do budynku
Załącznik nr 12.2 – L2. rys. 6 wlot zimnej wody


Dokumentacja na dzień 25.02.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 25.02.2019
Wyjaśnienia treści SIWZ – Zestaw nr 4
Zmiana nr 2 treści SIWZ – 25.02.2019
SIWZ Zambrów – 25.02.2019
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wykaz dokumentacji technicznej – 25.02.2019

II. Projekt wykonawczy (uzupełnienia z dnia 25.02.2019r.)

H. Projekt WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI

H1. Część opisowo – obliczeniowa

Załącznik nr 12.2 – H1. 1 Opis techniczny
Załącznik nr 12.2 – H1. 2 Wykaz kształtek
Załącznik nr 12.2 – H1. 3 Wykaz urządzeń

H2. Część graficzna
1.     Plan sytuacyjny

Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 1 sytuacja
Wentylacja mechaniczna
2.     Rzut poddasza

Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 2 rzut poddasza
3.     Fragment rzutu piętra
Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 3 fragment rzutu piętra
4.     Fragment rzutu dachu
Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 4 fragment rzutu dachu
5.     Rzuty i przekroje wentylatorni
Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 5 rzuty i przekroje wentylatorni
6.     Przekrój I,II, III
Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 6 przekroje I, II, III
7.     Przekrój IV, V, VI
Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 7 przekroje IV,V,VI
8.     Przekrój VII
Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 8 przekrój VII
9.     Przekrój VIII
Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 9 przekrój VIII

Klimatyzacja i przewietrzanie
10.  Fragment rzutu piwnic
Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 10 fragment rzutu piwnic
11.  Fragment rzutu parteru
Załącznik nr 12.2 – H2. rys. 11 fragment rzutu parteru

I.    Projekt wykonawczy INSTALACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

I1. Opis techniczny
Załącznik nr 12.2 – I1. Str. tytułowa
Załącznik nr 12.2 – I1. Spis treści
Załącznik nr 12.2 – I1. opis 1
Załącznik nr 12.2 – I1. opis 2
Załącznik nr 12.2 – I1. opis 3
Załącznik nr 12.2 – I1. opis 4

I2. Obliczenia

Załącznik nr 12.2 – I2. obliczenia 1
Załącznik nr 12.2 – I2. obliczenia 2
Załącznik nr 12.2 – I2. obliczenia 3
Załącznik nr 12.2 – I2. obliczenia 4
Załącznik nr 12.2 – I2. obliczenia 5
Załącznik nr 12.2 – I2. obliczenia 6

I3. Cześć graficzna 

1.     Plan sytuacyjny
Załącznik nr 12.2 – I3. rys 1
2.     Schemat ideowy węzła cieplnego
Załącznik nr 12.2 – I3. rys 2
3.     Rzut i przekroje węzła cieplnego
Załącznik nr 12.2 – I3. rys 3
4.     Rysunki szczegółowe
Załącznik nr 12.2 – I3. rys 4.1

J.    Projekt wykonawczy PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 J1. Cześć opisowa
Załącznik nr 12.2 – J1. Opis kd
J2. Część rysunkowa
1.     Plan sytuacyjny
Załącznik nr 12.2 – J2. rys 1 a
Załącznik nr 12.2 – J2. rys 1 b
2.     Profil kanalizacji deszczowej
Załącznik nr 12.2 – J2. rys. 2 profil kd
3.     Studzienka kanalizacyjna
Załącznik nr 12.2 – J2. rys. 3 studnia 1,0m
4.     Wpust ściekowy
Załącznik nr 12.2 – J2. rys. 4 wpust


Dokumentacja na dzień 23.02.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ – Zestaw nr 3

Dokumentacja na dzień 19.02.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ – Zestaw nr 2

Dokumentacja na dzień 14.02.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia treści SIWZ – Zestaw nr 1 
Zmiana nr 1 treści SIWZ – 14.02.2019r 
SIWZ Zambrów – 14.02.2019
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wykaz dokumentacji technicznej – 14.02.2019
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Informacje uzupełniające – 14.02.2019

Dokumentacja na dzień 4.02.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Zambrów – 04.02.2019
    Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty
    Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
    Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot spełnienia warunków udziału
    Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot przesłanek wykluczenia
    Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot grupy kapitałowej
    Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
    Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz osób
    Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot RODO
    Załącznik Nr 9 do SIWZ – Oświadczenia wykonawcy (pozostałe)
    Załącznik Nr 10 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotów trzecich
    Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy
    Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wykaz dokumentacji technicznej

PROJEKT BUDOWLANY w tym:
C. Załączniki formalno-prawne:

C1. Decyzja nr GP.6733.8.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.07.2014, wydana przez Urząd Miasta Zambrów, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
    Załącznik nr 12.1 – C1. Decyzja o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – str. 1
    Załącznik nr 12.1 – C1. Decyzja o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – str. 2

    Załącznik nr 12.1 – C1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – str. 3 
    Załącznik nr 12.1 – C1. Decyzja o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – str. 4


C2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego w Zambrowie L. Dz. 1771/2014 z dnia 04.09.2014r. wydane Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o., 18-300 Zambrów , ul. Papieża Jana Pawła II nr 5

    Załącznik nr 12.1 – C1. Decyzja o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – zał. graficzny
    Załącznik nr 12.1 – C2. Warunki przylączenia do sieci wodociąowej i kanalizacji sanitarnej

 

C3. Warunki podłączenia do sieci Węzła Cieplnego w dobudowanej części budynku Szkoły Muzycznej w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 4 L. Dz. 172/2014 z dnia 05.09.2014 wydane Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o. , 18-300 Zambrów , ul. Papieża Jana Pawła II nr 5

    Załącznik nr 12.1 – C3. Warunki przyłączenia do sieci węzła cieplenego – str. 1
    Załącznik nr 12.1 – C3. Warunki przyłączenia do sieci węzła cieplenego – str. 2

C4. Warunki przyłączenia nr RE2-2/758/2014 dla podmiotu IV grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV jako załącznik nr 1 do Umowy Nr 14/OB./2/00758 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z dnia 29.09.2104 wydane Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża , 18-400 Łomża Al. Legionów 157.
    Załącznik nr 12.1 – C4. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej – str. 1
    Załącznik nr 12.1 – C4. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej – str. 2

D. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu
    Załącznik nr 12.1 – D – Opis techniczny zagospodarowania terenu

E. Część graficzna projektu zagospodarowania terenu
    E1. Projekt zagospodarowania ternu
    E2. Profil kanalizacji sanitarnej
    E3. Profil kanalizacji deszczowejj
    E4. Profil podłużny dojazdu
    E5. Przekrój konstrukcji nawierzchni   

F. Opis techniczny projeku architektoniczno – budowlanego
    Załącznik nr 12.1 – F. Opis techniczny projektu architektonicznego

G. BIOZ
    Załącznik 12.1 – G. BIOZ

H. Obliczenia statyczne
    Załącznik 12.1 – H. Obliczenia statyczne

I. Bilans mocy obiektu
     Załącznik 12.1 – I. Bilans mocy obiektu

J. Charakterystyka energetyczna
    Załącznik nr 12.1 – J. Charakterystyka energetyczna

K. Część graficzna projektu architektoniczno – budowlanego

     K1. Architektura

    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.1. rzut-piwnicy1
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.2. rzut-parteru
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.3. rzut-piętra-I
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.4. rzut-poddasza
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.5. rzut-dachu
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.6. przekrój-A-A
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.7. przekrój-B-B
Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.8. przekrój-C-C
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.9. elewacja-północna

    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.10. elewacja-zachodnia
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.11. elewacja-południowa
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.12. elewacja-wschodnia
    Załącznik 12.1 – K1. rys. K.1.13. stolarka

     K2.  Konstrukcja

    K2.1. – Rzut fundamentów
    K2.2. – Schemat konstrukcyjny piwnicy i stropu nad piwnicami
    K2.3. – Schemat konstrukcyjny parteru i stropu nad parterem
    K2.4. – Schemat konstrukcyjny I piętra i stropu nad I piętrem
    K2.5. – Schemat konstrukcyjny dachu

 

K3. Instalacje sanitarne

K3.1. –  Instalacja wod. Kan
K.3.1.1. rys.-1.-rzuty-w-k-piwnica
K.3.1.2. rys.-2.-rzuty-w-k-parter

K3.2. – Instalacja centralnego ogrzewania
K.3.2.1. rys.-1.-rzuty-c.o.-piwnica
K.3.2.2. rys.-2.-rzuty-c.o.-parter
K.3.2.3. rys.-3.-rzuty-c.o.- I piętro
K.3.2.4. rys.-4.-rzuty-c.o.-poddasze

K3.3. – Instalacja wentylacji i klimatyzacji
K.3.3.1. rys.-1.-rzuty-WM-I piętro
K.3.3.2. rys.-2.-rzuty-WM-poddasze
K.3.3.3. rys.-3.-schemat-WC

     K4. Instalacje elektryczne
 K4.1. – Rzut piwnic
K4.2. – Rzut parteru
 K4.3. – Rzut piętra I
 K4.4. – Rzut poddasza
 K4.5. – Rzut dachu
 K4.6. – Schemat zasilania

I.    PROJEKT WYKONAWCZY, w tym:

A.    Projekt TECHNOLOGI AKUSTYKI WNĘTRZ z elementami budowlanej ochrony przez hałasem

Spis rysunków i załączniki:

Załącznik 12.2 – A. Projekt technologi akustyki wnętrz – Strona tytułowa

AK-1. SALA KONCERTOWA. RZUT 1 PIĘTRA. RZUT 2. PIETRA:
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-01

AK-2. SALA KONCERTOWA. PRZEKRÓJ
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-02

AK-3. SALA KONCERTOWA. WIDOKI ŚCIAN
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-03

AK-4. SALA RYTMIKI
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-04

AK-5. SALA DYDAKTYCZNA 1/3
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-05

AK-6. SALA DYDAKTYCZNA 2/3
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-06

AK-7. ZASADA BUDOWY USTROJU AKUSTYCZNEGO TYP 1
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-07

AK-8. ZASADA BUDOWY USTROJU AKUSTYCZNEGO TYP 2
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-08

AK-9. ZASADA BUDOWY USTROJU AKUSTYCZNEGO TYP 3
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-09

AK-10. ZASADA BUDOWY USTROJU AKUSTYCZNEGO TYP D1
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-10

AK-11. ZASADA BUDOWY USTROJU AKUSTYCZNEGO TYP D2
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-11

AK-12. ZASADA BUDOWY USTROJU AKUSTYCZNEGO TYP D3
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-12

AK-13. ZASADA BUDOWY USTROJU AKUSTYCZNEGO TYP D4
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-13

AK-14. ZASADA BUDOWY OSŁON GRZEJNIKOWYCH
Załącznik 12.2 – A. rys. AK-14

 

B.    Projekt wykonawczy ARCHITEKTURY

B1. Urbanistyka – Sytuacja.
Załącznik nr 12.2 – B1. Urbanistyka – sytuacja

B2. Architektura

      Spis rysunków:

1. Rzut piwnic. Skala 1100. rys. nr A1
2. Rzut parteru. Skala 1100. rys. nr A2
3. Rzut piętra I. Skala 1100. rys. nr A3
4. Rzut poddasza. Skala 1100. rys. nr A4
5. Rzut dachu. Skala 1100 rys. nr A5
6. Przekrój A-A. Skala 1100. rys. nr A6
7. Przekrój B-B. Skala 1100. rys. nr A7
8. Przekrój C-C. Skala 1100. rys. nr A8
9. Elewacja północna. Skala 1100. rys. nr A9
10. Elewacja zachodnia. Skala 1100. rys. nr A10
11. Elewacja południowa. Skala 1100. rys. nr A11
12. Elewacja wschodnia. Skala 1100. rys. nr A12
13. Stolarka drzwiowa , okienna , fasada. rys. nr A13
14. Balustrady i pochwyty klatki schodowej. Skala 1100. rys. nr A14
15. Detale balustrady i pochwytów klatki schodowej. Skala 110 ,15. rys. nr A15
16. Detal pochwytów ściennych przy pochylniach. Skala 1100. rys. nr A16
17. Detal pochwytu balkonowego. Skala 1100 , 120. rys. nr A17
18. Detal studzienki z kratą. Skala 110 , 120. rys. nr A18
19. Aranżacja przebieralni oraz WC dla os niepełn. Skala 150. rys. nr A19
20. Sufity podwieszane rzut piwnicy. Skala 1100. rys. nr A20
21. Sufity podwieszane rzut parteru. Skala 1100. rys. nr A21
22. Sufity podwieszane rzut piętra. Skala 1100. rys. nr A22
23. Sufity podwieszane rzut pddasza. Skala 1100. rys. nr A23
24. Gresowe posadzki komunikacji – rzut piwnic. Skala 1100. rys. nr A24
25. Gresowe posadzki komunikacji – rzut parteru. Skala 1100. rys. nr A25
26. Gresowe posadzki komunikacji – rzut piętra. Skala 1100. rys. nr A26
27. Gresowe posadzki komunikacji – rzut poddasza. Skala 1100. rys. nr A27
28. Widoki ścian sali koncertowej. Skala 1100. rys. nr A28
29. Rzuty oraz widoki ścian pomieszczeń 111 , 13 i 23. Skala 1100. rys. nr A29
30. Ustroje akustyczne D1 i D2. Skala 110. rys. nr A30
31. Ustroje akustyczne D3 i D4. Skala 110. rys. nr A31
32. Ustrój pełny – typ 1. Skala 110. rys. nr A32
33. Ustrój szczelinowy – typ 2. Skala 110. rys. nr A33
34. Ustrój szczelinowy – typ 3. Skala 110. rys. nr A34
35. Obudowa grzejników. Skala 110. rys. nr A35

B3. Zestawienie parametrów równoważności architektury i akustyki
Załącznik nr 12.2 – B. Architektura. Strona tytułowa
Załącznik 12.2 – B3. Tabele parametrów równoważności – architektura i akustyka

C.  DROGI

Załącznik 12.2 – C. Projekt wykonawczy. Drogi. Strona tytulowa
C1. Część opisowa
Załącznik nr 12.2 – C1. Drogi. Cześć opisowa. Zawartosc-opracowania
Załącznik nr 12.2 – C1. Drogi. Cześć opisowa
C2. Część rysunkowa

Załącznik 12.2 – C2. rys. 1. Plan-sytuacyjno-wysokościowy
Załącznik 12.2 – C2. rys. 2. Profil-podluzny-o1-o2
Załącznik nr 12.2 – C2. rys. 3.Przekroje-konstrukcyjne-nawierzchni

D.    Projekt wykonawczy INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
Załącznik nr 12.2 – D. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Strona tytułowa
Załącznik nr 12.2 – D1. Opis techniczny
Załącznik nr 12.2 – D2. Bilans mocy
Załącznik nr 12.2 – D3. Wykaz opraw

D4. Rysunki

1. Plan sytuacyjny 1500
2. Rzut piwnicy – instalacje oświetleniowe
3. Rzut parteru – instalacje oświetleniowe
4.Rzut piętra – instalacje oświetleniowe
5. Rzut poddasza – instalacje oświetleniowe
6 Rzut piwnicy – instalacje gniazdowe, technologiczne i wlz-y
7. Rzut parteru – instalacje gniazdowe, technologiczne i wlz-y
8. Rzut piętra – instalacje gniazdowe, technologiczne i wlz-y
9. Rzut poddasza – instalacje gniazdowe, technologiczne i wlz-y
10. Rzut dachu – instalacja odgromowa
11. Schemat zasilania
12. Rozdzielnice RG i RGA – elewacje
13. Rozdzielnica R-0
14. Rozdzielnica R-1
15. Rozdzielnica R-2
16. Sekcja KNX w rozdzielnicy RT
17. Rzut piwnicy – instalacje teletechniczne
18. Rzut parteru – instalacje teletechniczne
19. Rzut piętra – instalacje teletechniczne
20. Rzut poddasza – instalacje teletechniczne
21. Schemat instalacji oddymiania
22. Schemat instalacji przyzywowej

D5. Zestawienie parametrów równoważności instalacji elektrycznych i teletechnicznych (strona tytułowa + tabela równoważności)
Załącznik 12.2 – D5. Strona tytułowa – Tabela rownoważności – instalacje elektryczne i teletechniczne
Załącznik nr 12.2 – D5. Tabela równoważności – instalacje elektryczne i teletechniczne

E.    Projekt wykonawczy OŚWIETLENIA SCENICZNEGO, NAGŁOŚNIENIA i INSTALACJI AUDIO-VIDEO

E1. Opis techniczny
Załącznik nr 12.2 – E1. Opis techniczny. Strona tytułowa
Załącznik nr 12.2 – E1. Opis techniczny

E2. Spis rysunków

1. Schemat blokowy systemu nagłośnienia
2. Rozmieszczenie elementów systemu nagłośnienia na rzucie I piętra
3. Rozmieszczenie elementów systemu nagłośnienia na rzucie poddasza
4. Rozmieszczenie elementów systemu nagłośnienia na przekroju B-B
5. Rozmieszczenie elementów sys. oświetlenia scenicznego na rzucie I piętra – gniazda
6. Rozmieszczenie elementów sys. oświetlenia scenicznego na rzucie I piętra – oprawy
7. Rozmieszczenie elementów systemu oświetlenia scenicznego na rzucie poddasza
8. Rozmieszczenie elementów systemu oświetlenia scenicznego na przekroju B-B
9. Rozmieszczenie elementów systemu audio-video na rzucie parteru
10. Rozmieszczenie elementów systemu audio-video na rzucie I piętra
11. Schemat rozdzielnicy RT

E3. Zestawienie parametrów równoważności instalacji oświetlenia scenicznego, nagłośniania i instalacji audio-video
Załącznik 12.2 – E3. Strona tytułowa – Tabela równoważności – instalacja oswietlenia scenicznego, nagłośniania, audio-video

Załącznik 12.2 – E3. Tabela Równoważności – Instalacji oświetlenia scenicznego, nagłośnienia, audio-video

F.    Projekt wykonawczy INSTALACJE SANITARNE

F1. Część opisowo – obliczeniowa
Załącznik 12.2. – F1. Opis c.o.

F2. Cześć graficzna

Załącznik 12.2 – F2. rys. 1 sytuacja
Załącznik 12.2 – F2. rys. 2 rzut piwnic
Załącznik 12.2 – F2. rys. 3 rzut parteru
Załącznik 12.2 – F2. rys. 4 rzut piętra
Załącznik 12.2 – F2. rys. 5 rzut poddasza
Załącznik 12.2 – F2. rys. 6 rozwinięcie
Załącznik 12.2 – F2. rys. 7 podłączenie grzejników
8. Schematy ułożenia rur c.o. w posadzce

 

F3. Zestawienie parametrów równoważności instalacji sanitarnych 
Załącznik 12.2 – F3. Strona tytułowa – Tabela rownoważności – instalacje sanitarne
Załącznik 12.2 – F3. Tabela rownoważności – instalacje sanitarne

G.  Projekt wykonawczy KONSTRUKCJA

Załącznik 12.2 – G1. Opis techniczny

G2. Zestawienie rysunków

Załącznik nr 12.2 – G2. Spis rysunków

Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_1-fundamenty-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_2-piwnice-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_3-parter-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_4-Ip-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_5-dach-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_6-stopy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_7-ławy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_8a-uziom-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_8-ławy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_9-ławy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_10-ramy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_11-ramy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_12-ramy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_13-ramy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_14-ramy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_15-ramy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_16-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_17-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_18-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_19-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_20-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_21-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_22-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_23-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_24-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_25-stropy-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_26-schody-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_27-schody-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_28-schody-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_29-winda-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_30-sciany-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_31-podciag-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_32-podciag-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_33-podciag-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_34-podciag-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_35-nadproza-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_36-nadproza-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_37-wience-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_38-Ps6_D-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_39-Ps6_D-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_40-Ps1_D-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_41-Ps1_D-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_42-Ps5_D-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_43-Ps5_D-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_44-filarki-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_45-studzienka-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_46-stal-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_47-stal-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_48-stal-Szk-Muz-Zambrów
Załącznik 12.2 – G2. Rys-K_49-stal-Szk-Muz-Zambrów

PRZEDMIARY , w tym:

Załącznik 12.3 – 1. Przedmiar – roboty budowlane
Załącznik 12.3 – 2. Przedmiar – Roboty drogowe – Strona tytułowa
Załącznik 12.3 – 2. Przedmiar – Roboty drogowe
Załącznik 12.3 – 3. Przedmiar – Instalacje centralnego ogrzewania
Załącznik 12. 3 – 4. Przedmiar – Instalacja wod-kan
Załącznik 12.3 – 5. Przedmiar – Instalacje elektryczne
Załącznik 12. 3 – 6. Przedmiar – Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i instalacja adio-video
Załącznik 12.3 – 7. Przedmiar – Przyłącze kanalizacji deszczowej
Załącznik 12. 3 – 8. Przedmiar – Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Załącznik 12.3 – 9. Przedmiar – Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Załącznik 12.3 – 10. Przedmiar – Kompaktowy węzeł cieplny

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT, w tym:

Załącznik 12. 4 – 1. – Roboty budowlane
Załącznik 12. 4 – 2. STWiOR – Roboty drogowe
Załącznik 12. 4 – 4. STWiOR – Instalacje elektryczne i teletechniczne – Strona tytułowa
Załącznik 12. 4 – 4. STWiOR-Instalacje elektryczne i teletechniczne
Załącznik 12.4 – 3. STWiOR- Instalacje sanitarne
Załącznik 12.4 – 5. STWiOR-Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, instalacja audio-video- Strona tytułowa
Załącznik 12.4 – 5. STWiOR-Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, instalacja audio-video


Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert 11.09.2018r.

Obowiązujące zmiany do SIWZ na dzień 4 września 2018 r. :

Ogłoszenie o zmianie – 05.09.2018
Wyjaśnienia treści SIWZ – 04.09.2018r.
Zmiana treści SIWZ nr 2 – 04.09.2018r.
SIWZ – 04.09.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty – 04.09.2018
Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy – 04.09.2018


Obowiązujące zmiany do SIWZ na dzień 24 sierpnia 2018 r. :

Ogłoszenie o zmianie
Zmiana treści SIWZ – 24.08.2018r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 24.08.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o postępowaniu

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty 

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot spełnienia warunków udziału
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot przesłanek wykluczenia
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz osób
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot RODO
ałącznik Nr 9 do SIWZ – Oświadczenia wykonawcy (pozostałe)
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotów trzecich
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wykaz dokumentacji technicznej


Dokumentacja techniczna. Projekt Budowlany

Załączniki Formalno – Prawne

załaćznik 12.1.c1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
decyzja-celu-pub.- mapa
załaćznik 12.1 c.2 Warunki-przylączenia
Załącznik 12.1.c3 decyzja o przyłączeniu do sieci węzła cieplnego
załącznik 12.1.c4decyzja o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu
Załącznik 12.1 D. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

Cześć graficzna projektu zagospsdarowania terenu
Zał. 12.1 E1. projekt zagospodarowania terenu
Zał. 12.1 E2. profil-KS
Zał. 12.1 E3. profil-KD
Zał. 12.1 E4. D-1-profil podluzny -o1-o2
Zał. 12.1 E5. D2-Przekroje-konstrukcyjne-nawierzchn
zał. 12.1.F Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
zał. 12.1. G – BIOZ
zał. 12.1. H obliczenia-statyczne
załącznik 12.1. I – bilans-mocy
załącznik 12.1. J charakterystyka energetyczna

Architektura
załącznik K.1.1. rzut-piwnicy1
załącznik K.1.2. rzut-parteru
załącznik K.1.3. rzut-piętra-I
załącznik K.1.4. rzut-poddasza
załącznik K.1.5. rzut-dachu
załącznik K.1.6. przekroj-A-A
załącznik K.1.7. przekroj-B-B
załącznik K.1.8. przekroj-C-C
załącznik K.1.9. elewacja-połnocna
załącznik K.1.10. elewacja-zachodnia
załącznik K.1.11. elewacja-południowa
załącznik K.1.12. elewacja-wschodnia
załącznik K.1.13. stolarka

Konstrukcja
załącznik K.2.1. Rys-fundamenty
załącznik K.2.2. Rys-piwnica i strop
załącznik K.2.3. Rys-piwnica i parter
załącznik K.2.4. Rys-piętro i strop
załącznik K.2.5. Rys-dach

Instalacje sanitarne:   wodno-kanalizacyjne
załącznik K.3.1.1. rys.-1.-rzuty-piwnica
załącznik K.3.1.2. rys.-2.-rzuty-parter
Instalacje sanitarne:   centralne ogrzewanie
załącznik K.3.2.1. rys.-3.-rzuty-c.o.-piwnica
załącznik K.3.2.2. rys.-4.-rzuty-c.o.-parter
załącznik K.3.2.3. rys.-5.-rzuty-c.o.-piętro
załącznik K.3.2.4. rys.-6.-rzuty-c.o.-poddasze
Instalacje sanitarne: wentylacja i klimatyzacja
załącznik K.3.3.1. rys.-7.-rzuty-Went Mech-piętro
załącznik K.3.3.2. rys.-8.-rzuty-Went Mech -poddasze
załącznik K.3.3.3. rys.-9.-schemat-WC
Instalacja elektryczna:
załącznik K4.2 – E2-parter
załącznik K4.3 – E3-piętro
załącznik K4.4 – E4-poddasze
załącznik K4.5 – E5-dach
załącznik K4.6 – E6-schemat zasilania


Dokumentacja techniczna- Projekt Wykonawczy

A. Projekt technologii akustyki wnętrz z elementami budowlanej ochrony przed hałasem
strona tytułowa  Akustyka
załącznik AK-01
załącznikAK-02
załącznikAK-03
załącznikAK-04
załącznikAK-05
załącznikAK-6
załącznikAK-07
załącznikAK-08
załącznikAK-09
załącznikAK-10
załącznikAK-11
załącznikAK-12
załącznikAK-13
załącznikAK-14
B. Architektura
B1. urbanistyka  –
załącznik 12.2 B1 Z1-sytuacja
B2 Architektura
załącznik A1-rzut-piwnicy
załącznik A2-rzut-parteru 
załącznik A3-rzut-pietra-I
załącznikA4-rzut-poddasza-nieuzytkowego
załącznik A5-rzut-dachu
załącznikA6-przekroj A-A
załącznik A7-przekroj-B-B
załącznik A8-przekroj-C-C
załącznik A9-elewacja-polnocna
załącznik A10-elewacja-zachodnia
załącznik A11-elewacja-południowa
załącznik A12-elewacja-wschodnia
załącznik A13-stolarki-oraz-fasada
załącznik A14-widoki-balustrady-i-pochwytow-kl.-schod.
załącznik A15-detale-balustrady-i-pochwytow-kl.-schod.
załącznik A16-detale-uchwytow-sciennych-przy-pochylniach
załącznik A17-detal-pochwytu-balkonowego
załącznik A18-detal-studzienki-z-kratka
załącznik A19-aranzacja-przebieralni-oraz-wc-dla-niepełnosprawnych
załącznik A20-sufity-podwieszane-rzut-piwnicy
załącznik A21-sufity-podwieszane-rzut-parteru
załącznik A22-sufity-podwieszane-rzut-pietra-I
załącznik A23-sufity-podwieszane-rzut-poddasza-nieuzytkowego
załącznik A24-gresowe-posadzki-komunikacji-rzut-piwnicy
załącznik A25-gresowe-posadzki-komunikacji-rzut-parteru
załącznik A26-gresowe-posadzki-komunikacji-rzut-pieĘtra-I
załącznik A27-gresowe-posadzki-komunikacji-rzut-poddasza-nieuzytkowego
załącznik A28-widoki-scian-sali-koncertowej
załącznik A29-rzuty-oraz-widoki-s╠ücian-pom.-1.11-1.3-i-2.3
załącznik A30-ustroje-akustyczne-D1-i-D2
załącznik A31-ustroje-akustyczne-D3-i-D4
załącznik A32-ustroj-pełny-typ-1
załącznik A33-ustroj-szczelinowy-typ-2
załącznik A34-ustroj-szczelinowy-typ-3
C. Drogi
strona tytulowa
część opisowa:
opis techniczny
zawartosc opracowania
część rysunkowa:
1. D1- Plan-sytuacyjno-wysokosciowy
2. D2- profil-podluzny  -o1-o2
3. D3- Przekroje-konstrukcyjne-nawierzchni

D. Instalacje elektryczna i teletechniczne:
strona tytulowa- inst. elektryczne i teletechniczne
D.1 opis techniczny
D.2 bilans mocy
D.3 wykaz opraw
Rysunki:
rys1
rys2
rys3
rys4
rys5
rys6
rys7
rys8
rys9
rys10
rys11
rys12
rys13
rys14
rys15
rys16
rys17
rys18
rys19
rys20
rys21
rys22
E.Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i instalacja audio
E.1 Opis techniczny
Projekt-wykonawczy-opis
Projekt-wykonawczy-strona tytulowa
E.2 Zestawienie rysunków
1-schem-naglosnienia
2-naglosnienie
3-naglosnienie
4-naglosnienie
5-oswietlenie
6-oswietlenie
7-oswietlenie
8-oswietlenie
9-audio-video
10-audio-video
11-schemat-RT
F. Instalacje Sanitarne
F1. opis c.o.
F.2 Część graficzna
rys. 1 sytuacja
rys. 2 rzut piwnic
rys. 3 rzut parteru
rys. 4 rzut piĘtra
rys. 5 rzut poddasza
rys. 6 rozwiniecie
rys. 7 podłączenie grzejnikow
rys. 8 ułożenie rur w posadzce

G.Konstrukcja
G1. Opis techniczny – część konstrukcyjna
G 2. Zestawienie rysunków:
spis rysunkow
Rys- K1-fundamenty
Rys-K2-piwnice
Rys-K3-parter
Rys-K 4-Ip
Rys-K5-dach
Rys-K6-stopy
Rys-K 7- ławy
Rys-K8-ławy-
Rys-K8a-uziom
Rys-K9- ławy
Rys-K11-ramy
Rys-K12-ramy
Rys-K13-ramy
Rys-K14-ramy
Rys-K15-ramy
Rys-K17-stropy
Rys-K18-stropy
Rys-K19-stropy
Rys-K20
Rys-K21
Rys-K22-stropy
Rys-K23
Rys-K24-stropy
Rys-K25-stropy
Rys-K26-schody
Rys-K27-schody
Rys-K28-schody
Rys-K29-winda
Rys-K30
Rys-K31
Rys-K32
Rys-K33-podciąg
Rys-K34
Rys-K35-nadproza
Rys-K36-nadproza
Rys-K37-wience
Rys-K38-Ps6_D
Rys-K39-Ps6_D-
Rys-K40-Ps1_D
Rys-K41-Ps1_D
Rys-K42-Ps5_D
Rys-K43-Ps5_D
Rys-K44-filarki
Rys-K45-studzienka
Rys-K46-stal
Rys-K47-stal
Rys-K48-stal
Rys-K49-stal


Dokumentacja techniczna- Przedmiary
1. Przedmiar robot budowlanych
2. Przedmiar – Roboty drogowe
strona tytułowa.
przedmiar robot drogowych drogowych
3.Przedmiar – Instalacja centralnego ogrzewania
4. Przedmiar – Instalacja wodno-kanalizacyjna
5. Przedmiar – Instalacje elektryczne
6. Przedmiar – Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i instalacja audio-video
7. Przedmiar – Przyłącze kanalizacji deszczowej
8.Przedmiar – Przyłącze kanalizacji sanitarnej
9. Przedmiar – Instalacja wentylacji i kanalizacji
10. Przedmiar – Kompaktowy węzeł cieplny


Dokumentacja techniczna – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

1. STWiOR – Roboty Budowlane
2. STWiOR – Doboty drogowe
3. STWiOR – Instalacje sanitarne
4. STWiOR – Instalacje elektryczne i teletechniczne – strona tutułowa
4.1 STWiOR – Instalacje elektryczne i teletechniczne – zawartość
5. STWiOR – Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i instalacja audio-video – strona tytułowa
5.1 STWiOR – Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i instalacja audio-video – zawartość


 

 


informacja

pełnienie funkcji inwestora zastępczego 23.02.2018r.

informacja o wyborze inwestora zastępczego

Informacja z sesji otwarcia ofert -_09.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – 28.12.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-28.12.2017r.

Zał. 1- 5 do SIWZ

Projekt umowy-załącznik nr 6

 

Unieważnienie przetargu

Informacja z sesji otwarcia ofert -30.11.2017


Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o zamówieniu – 22.11.2017

Zał. 1- 5 do SIWZ – 22.11.2017

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt umowy – 22.11.2017

profil KD
profil KS
rys. 1. rzuty w-k piwnica
rys. 2. rzuty w-k parter
rys. 3. rzuty c.o. piwnica
rys. 4. rzuty c.o. parter
rys. 5. rzuty c.o. piętro
rys. 6. rzuty c.o. poddasze
rys. 7. rzuty WM piętro
rys. 8. rzuty WM poddasze
rys. 9. schemat WC
sala koncertowa – charakterystyka

projekt zagospodarowania terenu

przekrój A-A
przekrój B-B
przekrój C-C
rzut dachu
rzut parteru
rzut piętra I
rzut piwnicy
rzut poddasza
stolarka
elewacja południowa
elewacja północna
elewacja wschodnia
elewacja zachodnia
opis rozb. PSM Zambrów P.B.
elewacja północna
elewacja wschodnia
elewacja zachodnia
opis rozb. PSM Zambrów P.B.
projekt zagospodarowania terenu
przekrój A-A
przekrój B-B
przekrój C-C
rzut dachu
rzut parteruE1
rzut piętra I

rzut piwnicy
rzut poddasza
stolarka
elewacja południowa

D-1 profil podluzny o1-o2
D2 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
bilans mocy
E2
E3
E4
E5
E6

obliczenia statyczne
Rys K,1 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,2 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,3 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,4 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,5 Szk Muz Zambrów-bud

Warunki przył. 1
Warunki przył. 2
Warunki techniczne 1
Warunki techniczne 2
Zambrów szk. muz. decyzja celu pub. 5
Decyzja 1
Decyzja 2
Decyzja 3
Decyzja 4
Warunki przylączenia

PROJEKT WYKONAWCZY

Akustyka

AK-01
AK-02
AK-03
AK-04
AK-05
AK-6
AK-07
AK-08
AK-09
AK-10
AK-11
AK-12
AK-13
AK-14
strona tytulowa PW Zambrów AKustyka

Architektura

A30-ustroje akustyczne D1 i D2
A31-ustroje akustyczne D3 i D4
A32-ustrój pełny typ 1
A33-ustrój szczelinowy typ 2
A34-ustrój szczelinowy typ 3
A35-obudowa grzejników opis rozb. PSM Zambrów P.W.
Z1-sytuacja
A1-rzut piwnicy
A2-rzut parteru
A3-rzut piętra I
A4-rzut poddasza nieużytkowego
A5-rzut dachu
A6-przekrój A-A
A7-przekrój B-B
A8-przekrój C-C
A9-elewacja północna
A10-elewacja zachodnia
A11-elewacja południowa
A12-elewacja wschodnia
A13-stolarki oraz fasada
A14-widoki balustrady i pochwytów kl. schod.
A15-detale balustrady i pochwytów kl. schod.
A16-detale uchwytów ściennych przy pochylniach
A17-detal pochwytu balkonowego
A18-detal studzienki z kratką
A19-aranżacja przebieralni oraz wc dla niepełnosprawnych
A20-sufity podwieszane-rzut piwnicy
A21-sufity podwieszane-rzut parteru
A22-sufity podwieszane-rzut piętra I
A23-sufity podwieszane-rzut poddasza nieużytkowego
A24-gresowe posadzki komunikacji-rzut piwnicy
A25-gresowe posadzki komunikacji-rzut parteru
A26-gresowe posadzki komunikacji-rzut piętra I
A27-gresowe posadzki komunikacji-rzut poddasza nieużytkowego
A28-widoki ścian sali koncertowej
A29-rzuty oraz widoki ścian pom. 1.11 1.3 i 2.3

DROGI

D1 Plan sytuacyjno wysokościowy
D2 profil podluzny o1-o2
D3 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
opis techniczny
strona tytulowa
zawartosc opracowania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

rys3
rys4
rys5
rys6
rys7
rys8
rys9
rys10
rys11
rys12
rys13
rys14
rys15
rys16
rys17
rys18
rys19
rys20
rys21
rys22
strona tytulowa PW Zambrów
wykaz opraw
bilans
opis do PW
rys.2
rys1
1 schem naglosnienia
2 naglosnienie
3 naglosnienie
4 naglosnienie
5 oswietlenie
6 oswietlenie
7 oswietlenie
8 oswietlenie
9 audio-video
10 audio-video
11 schemat RT
Projekt wykonawczy Zambrów opis
Projekt wykonawczy Zambrów strona tytulowa

INSTALACJE SANITARNE:

bilans
opis do PW
rys.2
rys1
rys10
rys11
rys12
rys13
rys14
rys15
rys16
rys17
rys18
rys19
rys20
rys21
rys22
rys3
rys4
rys5
rys6
rys7
rys8
rys9
strona tytulowa PW Zambrów
wykaz opraw
1 schem naglosnienia
10 audio-video
11 schemat RT
2 naglosnienie
3 naglosnienie
4 naglosnienie
5 oswietlenie
6 oswietlenie
7 oswietlenie
8 oswietlenie
9 audio-video
Projekt wykonawczy Zambrów opis
Projekt wykonawczy Zambrów strona tytulowa

KONSTRUKCJA

Szkoła Muzyczna Zambrow – opis wyk knstrukci
ZZK-Szkoła Muzyczna Zambrow
Rys K_1 fundamenty Szk Muz Zambrów
Rys K_10 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_11 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_12 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_13 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_14 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_15 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_16 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_17 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_18 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_19 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_2 piwnice Szk Muz Zambrów
Rys K_20 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_21 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_22 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_23 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_24 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_25 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_26 schody Szk Muz Zambrów
Rys K_27 schody Szk Muz Zambrów
Rys K_28 schody Szk Muz Zambrów
Rys K_29 winda Szk Muz Zambrów
Rys K_3 parter Szk Muz Zambrów
Rys K_30 sciany Szk Muz Zambrów
Rys K_31 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_32 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_33 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_34 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_35 nadproza Szk Muz Zambrów
Rys K_36 nadproza Szk Muz Zambrów
Rys K_37 wience Szk Muz Zambrów
Rys K_38 Ps6_D Szk Muz Zambrów
Rys K_39 Ps6_D Szk Muz Zambrów
Rys K_4 Ip Szk Muz Zambrów
Rys K_40 Ps1_D Szk Muz Zambrów
Rys K_41 Ps1_D Szk Muz Zambrów
Rys K_42 Ps5_D Szk Muz Zambrów
Rys K_43 Ps5_D Szk Muz Zambrów
Rys K_44 filarki Szk Muz Zambrów
Rys K_45 studzienka Szk Muz Zambrów
Rys K_46 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_47 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_48 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_49 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_5 dach Szk Muz Zambrów
Rys K_6 stopy Szk Muz Zambrów
Rys K_7 ławy Szk Muz Zambrów
Rys K_8 ławy Szk Muz Zambrów
Rys K_8a uziom Szk Muz Zambrów
Rys K_9 ławy Szk Muz Zambrów
Szkoła Muzyczna Zambrow – opis wyk knstrukci
Zambrów spis rysunków

PRZEDMIARY

Przedmiar robót budowlanych -Zambrow Szk Muz
str.tyt.PW Zambrów przedm. drog.
Szkoła Muz. Zambrów przedm. drog.
Przedmiar Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie
Przedmiar robót PSM
Zambrow- Inst wod-kan-PRZEDMIAR
Zambrow- Inst c.o.-PRZEDMIAR
Zambrow-przyl. deszczow.-PRZEDMIAR
Zambrow-przyl. kanaliz.-PRZEDMIAR
Zambrow-wentyl-PRZEDMIAR
Zambrow-wezel-PRZEDMIAR

SPECYFIKACJE

specyfikacje Zambrow Szk. Muzyczna
Szk.Muz. Zambrów SST drogi
specyfikacja techniczna CPV-45310000-3
strona tytulowa specyfikacji
STWiOR Zambrów strona tytulowa
STWiOR Zambrów
Specyfikacja_SM Zambrów

 

 

 

 

© 2015 Arcynet.pl